top of page

 הצהרת בטיחות (18+)

ברוכים הבאים למתקן האימונים BEAST רחובות. כחלק מהליך ההרשמה וכניסה לאימונים במתחם יועבר לכם תדריך בטיחות ע"י אחד מאנשי הצוות במתחם. אנא קראו את הנהלים הרשומים בדף לעומקם ובקפידה, ואשרו הבנתכם בחתימה בסוף הדף .

הנהלת המתחם שומרת לעצמה את הזכות לעצור את פעילותו ואף להרחיק אדם הנוהג בניגוד ל נהלי המקום ובצורה
המסכנת אותו ואת זולתו, ותהיה פטורה מכל אחריות בגין כך .

שימו לב!

פעילות הספורט במתחם ללא התייחסות לחוקי הבטיחות ולמגבלות המכשירים והמתקנים במתחם מסכנת את המתעמל ואת
סביבתו ועלולה לגרום לפציעה חמורה ואף יותר מכך

1. הפעילות במתחם בנעליים סגורות ובלבוש ספורטיבי בלבד .
2. אין להימצא מעל/מתחת למתאמן אחר בעת פעילות .
3. יש להישמע להוראות המדריכים בכל עת.

4. השימוש במתקן ה - WARPPED WALL מותר רק לאחר ביצוע תדריך בטיחות ומבחן טכניקה ע"י מדריך.

5. השימוש במתקן ה - MEGAWALL אסור ללא אישור מיוחד אשר ינתן לאחר ביצוע מבחן בנוכחות מדריך וליווי ספוטר במהלך הביצוע.
6. השימוש ברחבי המתחם במגנזיום נוזלי בלבד.
7. אין לאכול ולשתות באזור האימונים.
8. אין לבצע סלטות / גלגלונים / אקרובטיקה במתחם.
9. אין לנתק / להזיז / לשנות אביזר אימונים במתחם ללא אישור מפורש ממדריך.
10. אין לטפס תחת השפעת אלכוהול או סמים אחרים.
11. אין לבצע פעילות במתחם במקרה בו המתאמן סובל מבעיה רפואית המפחיתה משיקול דעתו / יכולתו לבצע פעילות תקינה, או סובל ממצב בריאותי אשר יחמיר כתוצאה מהפעילות.

12. לפני תחילת הפעילות על המשתתף לקבל תדריך מאיש צוות לגבי השימוש במתקנים השונים. אין להתחיל פעילות ללא קבלת תדריך. 

13. אני בוחר מרצוני החופשי להשתתף בפעילות שבמתחם ולהסתכן בפציעה ועל כן אני מוותר על הזכות לתבוע את החברה עבור כל פגיעה למעט במקרים של רשלנות.

בכל שאלה / אי הבנה / חוסר התמצאות באחד ממתקני המתחם או באשר להתנהלות במתחם יש לפנות לאיש צוות.
יש לדווח לאיש צוות על כל מפגע בטיחותי / אירוע חריג או גורם מסכן ברחבי המתחם.

החברה לא תהא אחראית לכל גניבה ו/או אובד ו/או נזק של חפצייך האישיים במהלך ביקורך במתחם.


אני חותם בזאת כי אני מודע שאי מילוי אחר הוראות הבטיחות של המתחם וההוראות המתוארות בדף זה וההוראות הניתנות
על ידי צוות המתחם עלול להוביל לפציעות ולהפסקת האימון והרחקת המתאמן מהמתחם, ואני קראתי והבנתי את ההוראות
ואני מתחייב לפעול על פיהן.

bottom of page